طیف شناسی عیادت کنندگان امام خامنه‌ای و ۵ نکته مهم
طیف شناسی عیادت کنندگان امام خامنه‌ای و ۵ نکته مهم

آنچه جالب توجه است طیف بندی عیادت کنندگان بود، رییس دولت یازدهم و رییس جمهور پیشین اولین عیادت کنندگان بودند،‌هاشمی‌رفسنجانی، رییس مجلس و دیگر سیاسیون هم پس از آنها به دیدار رهبر انقلاب آمدند.

انتظار