بسیاری از تحریم ها نتیجه فتنه 88 است
صفوی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد فومن و شفت گفت:
بسیاری از تحریم ها نتیجه فتنه 88 است

تورم موجود، بالا و پایین آمدن ارزش پولی ایران و گرانی که به مردم فشار آورده و می آورد از تبعات فتنه 88 است.

انتظار