تولید اولین مستند شهدای دانشجو گیلان از زندگی شهید محمد اسحاقی
سئول کارگروه مستندسازی کنگره شهدای دانشجوی گیلان:
تولید اولین مستند شهدای دانشجو گیلان از زندگی شهید محمد اسحاقی

علی نصیری مسئول کارگروه مستندسازی کنگره شهدای دانشجوی گیلان از تولید مستند دانشجوی شهید سید محمد اسحاقی به عنوان اولین مستند خبر داد.

انتظار