۶ تیر روزی که قلب مردم، جراحت دید | قلب ما را بردارید و به ایشان بدهید!
۶ تیر روزی که قلب مردم، جراحت دید | قلب ما را بردارید و به ایشان بدهید!

فردی با قد متوسط، موهای فر و کت و پیراهن چهارخانه و صورتی با ته‌ریش مختصر ضبط صوت به دست خودش را به تریبون رساند. ضبط را گذاشت روی تریبون؛ درست مقابل قلب سخنران! دستش را گذاشت روی دکمه‌ی Play؛ شاسی مثل حالت پایان نوار، تق تق صدا کرد و روشن نشد.

انتظار