فواید شنبلیه در روایات / قسمت اول
فواید شنبلیه در روایات / قسمت اول

شنبلیله بخورید، اگر امت من بدانند در شنبلیله چه چیزی است خود را با آن درمان می کنند هرچند معادل آن طلا بدهند و او را بخرند به عنوان دارو.

انتظار