ایستگاه صلواتی هیئت ثارالله رشت به مناسبت اعیاد شعبانیه
ایستگاه صلواتی هیئت ثارالله رشت به مناسبت اعیاد شعبانیه

خیلیا خود جوش به اندازه وسعشون نذز حضرت ارباب شیرینی، شکلات ، کلوچه و… میاوردن.هم بچه ها یه دلی از عزا در میاوردن و هم مردم…

انتظار