جلیلی در جمع دانشجویان:دفاع از حقوق هسته‌ای دفاع از حقوق دانشگاهیان است
جلیلی در جمع دانشجویان:دفاع از حقوق هسته‌ای دفاع از حقوق دانشگاهیان است

عضو شورای عالی امنیت ملی کشور گفت:یکی از مهم‌ترین قرارگاه‌های اقتصاد مقاومتی باید دانشگاه باشد، چراکه اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد پیشرفت و موضع هسته‌ای نشان داد که برای پیشرفت،دانشگاه می‌ایستد.

انتظار