شبکه سازی تشکیلاتی / تعریف سازماندهی / دفاع نظری / تقسیم وظایف / تولید محصول
شبکه سازی تشکیلاتی / تعریف سازماندهی / دفاع نظری / تقسیم وظایف / تولید محصول

عصر ما، عصر سازمان‌های بزرگ و پیچیده است و مدیر امروز باید از چگونگی سازمان‌دهی و نحوه ایجاد این سازمان‌ها و اصلاح و تغییر آنها آگاه باشد.

انتظار