شبکه باران در ساعات سحر، ساز و تنبک پخش می کند!
شبکه باران در ساعات سحر، ساز و تنبک پخش می کند!

یک کارشناس فرهنگی با انتقاد از برنامه های شبکه باران در ساعات معنوی سحر و افطار گفت: متأسفانه مسئولان شبکه باران در ساعات سحر و افطار تنها موسیقی پخش می کنند.

انتظار