هاشمی رفسنجانی: چرا امام از شعار خود برگشت؟
هاشمی رفسنجانی: چرا امام از شعار خود برگشت؟

امام از شعار خود برنگشت شعار امام استكبارستيزی و آمريكا ستيزی بود كه هرگز از آنها برنگشت كه اگر برگشته بود عبارت نوشيدن جام زهر را به كار نمی برد، امام اگر ناچار به پذيرش قطعنامه شد ناشی از بی رمقی فرماندگان نظامی و خستگی نخست وزیر وقت آقای موسوی و كارگردانی هاشمی و مكاتبات […]

پاسخ به اظهارات کذب هاشمی رفسنجانی در خصوص استاد مصباح
پاسخ به اظهارات کذب هاشمی رفسنجانی در خصوص استاد مصباح

اظهارات ۸ شهریور ۹۴ هاشمی رفسنجانی: “کسانی که بویی از انقلاب نبرده بودند و مبارزه را به دلیل سختی‌های آن حرام می‌دانستند، امروز مدعی‌اند و وقتی از آنان می‌پرسند که چرا از مبارزه بریدید و آن را حرام می‌دانستید؟ یا چرا به دعوت بازگشت به مبارزه پاسخ منفی دادید؟ به دروغ توجیه می‌کنند برای همکاری […]

انتظار