ما هنوز با دو ایران و دو دیدگاه مواجه هستیم!
تحلیل سی بی اس نیوز از عمر یک سال و نیمه ی دولت:
ما هنوز با دو ایران و دو دیدگاه مواجه هستیم!

سی بی اس: چرا باید با کشوری مذاکره کنیم که پس از بازگشت نمایندگانش از گفتگوها، باز هم از خیابان های آن صدای شعار مرگ بر امریکا بلند می شود؟!

انتظار