سینمای ما نسبت به یک فقیر شرافتمند احساس مسئولیت ندارد
کوشکی در نشست سینما انقلاب:
سینمای ما نسبت به یک فقیر شرافتمند احساس مسئولیت ندارد

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در پنجمین روز از هم‌اندیشی سینما انقلاب گفت: سینمای ما نسبت به یک آدم فقیر و البته شرافتمند احساس مسئولیت نمی‌کند و او را نشان نمی‌دهد.

انتظار