ما احساس می کنیم که با برجام انقلابمان در خطر است
فیلم مصاحبه جانباز نگران نفوذ آمریکا در جمع متحصنین بهارستان
ما احساس می کنیم که با برجام انقلابمان در خطر است

ما آمدیم بگوییم که خیر اینطور نیست، اکثریت مردم موافق نیستند، ما مشکل داریم با این توافق، ما احساس می کنیم که انقلابمان در خطر است.

انتظار