بیست و هشتمین سالگرد عروج ملکوتی شهید سید جعفر منصوری
۱۰ اردیبهشت ماه؛
بیست و هشتمین سالگرد عروج ملکوتی شهید سید جعفر منصوری

قسمتی از دل نوشته های سردار گمنام گیلانی شهید سیّد جعفر منصوری به همراه وصیت نامه و زندگی نامه شهید

انتظار