خیانت‌های شاه و تلاش نهضت آزادی برای حفظ رژیم سلطنتی و بختیار
عباس سلیمی نمین و نقد تحریف انقلاب اسلامی در مستند انقلاب ۵۷؛
خیانت‌های شاه و تلاش نهضت آزادی برای حفظ رژیم سلطنتی و بختیار

اولین و برجسته‌ترین ادعا در این مجموعه مستند پنج‌قسمتی، نقش محوری داشتن محمدرضا پهلوی در جهش قیمت نفت در ابتدای دهه پنجاه است. مستند براساس چنین ادعایی می‌کوشد حتی سقوط سلسله پهلوی را نیز ناشی از نارضایتی آمریکا و غرب قلمداد کند.

انتظار