زکات باید از طریق حاکم اسلامی جمع آوری شود یا مردم با دست خود بدهند؟
زکات باید از طریق حاکم اسلامی جمع آوری شود یا مردم با دست خود بدهند؟

شاید از آیات و روایات بتوان استفاده کرد که اصل و قانون آن است که زکات از طریق حاکم اسلامى جمع آورى و تقسیم شود.

انتظار