واقعیاتی از زندگی زنان آمریکایی در یک کتاب
آن روی فمینیسم؛
واقعیاتی از زندگی زنان آمریکایی در یک کتاب

کتاب «آن روی فمینیسم» با ترجمه زهرا قربانعلی اللهیاری در ۳۰۰ صفحه، قطع رقعی، تیراژ ۲۰۰۰ نسخه و قیمت ۸۲۰۰ تومان منتشر شده است.

انتظار