خطر تحریف انقلاب اسلامی / تطهیر رژیم فاسد،دیکتاتور و وابسته پهلوی
36 سال فشار،توطئه و تهدید علیه جمهوری اسلامی؛
خطر تحریف انقلاب اسلامی / تطهیر رژیم فاسد،دیکتاتور و وابسته پهلوی

هیچ پدیده‌ای به اندازه انقلاب اسلامی طی ۳۶ سال گذشته، مسائل اساسی جهان و به‌ویژه منطقه راهبردی غرب آسیا را تحت تأثیر قرار نداده است.

انتظار