روش های فرهنگی امام علی (ع)
بررسی فرهنگ و جایگاه امام علی
روش های فرهنگی امام علی (ع)

شناخت چنین شخصیت عظیمی که هیچ گاه دین را از مقابل چشمانش گذر نکرد و فرهنگ را اولویت اصلی خود قرار داده بود سخت و ناممکن است.

انتظار