آدرس غلط روشنفکرنماها برای پیشرفت
گفت‌وگو با دکتر مظفر نامدار؛
آدرس غلط روشنفکرنماها برای پیشرفت

با نگاهی به تاریخ دویست ساله‌ی اخیر ایران می‌توان دریافت که جریان روشنفکری، دارای دو خصوصیت بارز و همیشگی در طول تاریخ بوده است: غربزدگی و وابستگی. این جریان برای پیشرفت کشور نیز همین دو نسخه را تجویز کرده‌اند و به همین علت با مفاهیمی چون اتکاء به خود و استقلال مخالف‌اند. با دکتر مظفر […]

انتظار