نگاهی به برخورد‌های ناجا با روزه خواری
نگاهی به برخورد‌های ناجا با روزه خواری

در حقیقت تعزیر نوعى مجازات بر شکستن حرمت احکام شریعت در انظار عمومى یا تضییع حق فرد یا جامعه است نه اجبار بر دیندارى یا مجازات بر عدم دیندارى.

انتظار