اولین کاروان روایت فتنه در تهران و قم به راه‌ می‌افتد
همزمان با ایام نه‌دی
اولین کاروان روایت فتنه در تهران و قم به راه‌ می‌افتد

اولین کاروان روایت فتنه، یادمان شهید امیرحسام ذوالعلی، در ایام سال‌گرد حماسه‌ی نه دی در قم و تهران برگزار خواهد شد.

انتظار