تاثیر اینترنت بر سبک مطالعه افراد
تاثیر اینترنت بر سبک مطالعه افراد

مارین وولف روانشناس رشد در دانشگاه تافتز معتقد است علاوه بر آن چه که می خوانیم، آن طوری که می خوانیم نیز اهمیت دارد. وولف از این سبک جدید مطالعه که حاصل اینترنت می باشد ابراز نگرانی می کند، چراکه ظرفیت مطالعه عمیق را در فرد تضعیف می کند.

انتظار