بی ربط دانستن اسیدپاشی با طرح مهم امر به معروف در مجلس خام اندیشی است
بی ربط دانستن اسیدپاشی با طرح مهم امر به معروف در مجلس خام اندیشی است

این اتفاق در روزهایی می افتد که پس ۹سال فراموشی و خاک خوردن طرح راهکارهای اجرایی امر به معروف در مجلس، نمایندگان به دنبال تصویب و اجرایی شدن این طرح هستند.

انتظار