موضع ­گیری رئیس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه
پیرامون حکم غیرمنطقی و غیرانسانی صادر شده علیه رهبر شیعیان عربستان
موضع ­گیری رئیس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه

حکم اعدام رهبر شیعیان عربستان برخلاف منطق قرآن، عقل و انسانیت و بر خلاف حق آزادی بیان است.

انتظار