گفتگوی اختصاصی رنگ ایمان با حجت الاسلام دکتر رمضان نرگسی
آیت الله خمامی در مقابل افراط ها و تفریط ها ایستاد
گفتگوی اختصاصی رنگ ایمان با حجت الاسلام دکتر رمضان نرگسی

ویژگی آیت الله خمامی این بود که از یک سو از مسائل اجتماعی کناره نمی گرفت و از سوی دیگر واداده نبود. در میان روحانیون سه جریان در مواجهه با مشروطه وجود داشت . . .

انتظار