تحلیل العربیه از اظهارات سردار جعفری: اگر شما قدرتمندی دوستان ما هم قدرتمندند!
تحلیل العربیه از اظهارات سردار جعفری: اگر شما قدرتمندی دوستان ما هم قدرتمندند!

شبکه العربیه جهت به چالش کشاندن قدرت نظامی ایران در سطح منطقه بدون اشاره به واکنش اعراب از هم پیمانان قدرتمند غربی شان مایه گذاشت.

انتظار