راهنمایی امام زمان (عج) درباره توسل به حضرت ابوالفضل (ع)
راهنمایی امام زمان (عج) درباره توسل به حضرت ابوالفضل (ع)

در روایات اهل بیت (ع) و نیز تجربیات عرفانی بزرگان دینی توسل به حضرت ابوالفضل العباس از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است

انتظار