خیال زندگی راحت طلبانه را از سر بیرون کنید؛
اصل، انجام وظیفه و تکلیف؛
خیال زندگی راحت طلبانه را از سر بیرون کنید؛

باید خیال یک زندگی راحت را از سر خودمان بیرون کنیم و برای آن برنامه‌ریزی نکنیم و به‌جای آن انجام وظیفه و تکلیف را قرار دهیم.

انتظار