اگر کسی صحبت از آخرت کند می گویند بیکارید و ما کار داریم و باید تحریم ها را برداریم
علامه مصباح یزدی طی سخنانی صریح اعلام کرد:
اگر کسی صحبت از آخرت کند می گویند بیکارید و ما کار داریم و باید تحریم ها را برداریم

آنها برداشتن تحریم ها، رفع تورم و حل معضل بیکاری را مهم ترین دغدغه خود می دانند اما حتی همین کارها را نتواستند انجام دهند.

انتظار