فوادی و خواص خرما در روایات
فوادی و خواص خرما در روایات

زیاد خوردن آن در گرم مزاجان و سرزمین های گرم سبب ضرر رسیدن به دندان، چشم و حنجره شده و سردردآور است.

انتظار