اقدام بسیجی‌وار شهید شهریاری در برابر خباثت دشمن
بیانات در دیدار اعضاى مجمع عالى بسیج مستضعفین ۱۳۹۳/۰۹/۰۶؛
اقدام بسیجی‌وار شهید شهریاری در برابر خباثت دشمن

دشمن [متحیّر] ماند. این کار کار بسیجى بود؛ این کار کار معمولى نبود.

انتظار