بررسی علل خانه نشینی و شهادت امام علی (ع)
تفسیر اشتباه حدیث غدیر
بررسی علل خانه نشینی و شهادت امام علی (ع)

عدالت نمی گذارد آدم راحت بخوابد زیرا وقتی عدالت بیاید خیلی ها هم باید هزینه آن را بپردازند مردم روزگار حضرت علی (ع) تحمل و ظرفیت پرداخت هزینه عدالت را نداشتند و برای اینکه تحمل نداشتند طبعا هم تحمل امیرالمومنین(ع) را نمی کردند.

انتظار