ماجرای تهیه کنندگان خارج نشین صدا و سیما | حذف غیرمتعهدها
این روزها در صدا و سیما چه می گذرد؟ / لزوم تحول جدی در برنامه های صدا و سیما
ماجرای تهیه کنندگان خارج نشین صدا و سیما | حذف غیرمتعهدها

مدیران منصوب بی شک باید این شجاعت را داشته باشند که تهیه کننده های متعهد را جایگزین افراد ناتوان و سودجو تحت عنوان “تهیه کننده” کند.آنچه اکنون نیاز مبرم رسانه ملی است.

انتظار