قانون اساسی و حرمت شرعی حریم خصوصی مردم
قانون اساسی و حرمت شرعی حریم خصوصی مردم

  قانون اساسی و حرمت شرعی حریم خصوصی مردم.   موضوع حریم خصوصی و تفکیک آن از فضای عمومی از مهمترین موضوعات حقوق ملت در هر نظام حقوقی است وهر سیستمی با توجه به مبانی شکل دهنده قوانین و مقررات چارچوب های خاصی را برای این موضوع در نظر میگیرد. در نظام حقوقی ایران با […]

انتظار