نگاه ۱۵۰ سال گذشته استعمار در قبال ایران تغییر نکرده است
نگاه ۱۵۰ سال گذشته استعمار در قبال ایران تغییر نکرده است

حقانی با بیان اینکه نگاه ۱۵۰ سال گذشته استعمار در قبال ایران تغییر نکرده است، گفت: می‌توانیم از ظرفیت تاریخی برای شناخت دسیسه‌های دشمن و توانمندی‌های کشور در عبور از گردنه‌ها استفاده کنیم.

انتظار