نبردی واقعی در فضای مجازی
نبردی واقعی در فضای مجازی

  یادداشت/ محمود فرشیدی نبردی واقعی در فضای مجازی   در روزگار ما که عصر رسانه و ارتباطات است ، فریب افکار عمومی و در اختیار گرفتن زمام اندیشه و اراده عموم افراد جامعه با رسانه‌ها کارایی غیرقابل انکاری یافته است، به طوری که چند نفر با یک پیام‌رسان در فضای مجازی می توانند بر […]

انتظار