یک ورق روضه | مجلس هفتم تا یازدهم + دانلود
یک ورق روضه | مجلس هفتم تا یازدهم + دانلود

پسری خیلی کوچک بود . . . پدری خواست ببوسدش . . . تیری . . . حسرتی به دلی . . . *** هاجر نبود و ندید تیغ روی گردن را . . . جایی اما، ذبح شد پسری پیش چشم مادرش . . . حرمله لالایی را خوب بلد بود . . . […]

انتظار