ابوموسی‌اشعری‌ها رذالت دشمن را باور نمی‌کنند
ابوموسی‌اشعری‌ها رذالت دشمن را باور نمی‌کنند

این «مرگ بر آمریکا»ی ما وقتی عمیق است که اجازه ندهیم کسی دوستی با دشمن را در این کشور تئوریزه کند و با دو پهلو سخن گفتن و با یکی به نعل یکی به میخ زدن بخواهد روحیۀ انقلابی ما را سست بکند.

انتظار