“شیرازی ها” عمامه دست بافت انگلیس را برسر کرده اند
حجت الاسلام مدنی:
“شیرازی ها” عمامه دست بافت انگلیس را برسر کرده اند

وی در مورد جریان بیداری اسلامی در دنیا با تاکید بر قطع این جریان با تیشه ای از جنس دولت های به اصطلاح اسلامی، ایران اسلامی را مولد بیداری اسلامی در جهان برشمرد.

انتظار