میدان پنجم رقابت | هرگز معنای واقعی سایبر توسط طبقه نخبگان معنا نشده است
میدان پنجم رقابت | هرگز معنای واقعی سایبر توسط طبقه نخبگان معنا نشده است

از زمان ظهور کلمه سایبر، که مترادف با واژه لاتین virtual به معنای غیر واقعی و غیر ملموس است، نزدیک به چهل سال می‌گذرد اما هرگز در طول این مدت، از سوی هیچ یک از دانشگاهیان، نظریه‌پردازان و استراتژیست‌ها معنای کاملی از آن ایراد نشده است و به همین سبب است که هرگز نسبت به آینده آن نمی توان به صورت حتمی و قطعی نظریه پردازی کرد و به آن عینیت بخشید.

انتظار