به مناسبت سالروز جنگ جمل | شناخت طلحه و زبیرهای زمان
به مناسبت سالروز جنگ جمل | شناخت طلحه و زبیرهای زمان

چرا اصحاب جمل با حضرت على (ع) جنگ کردند؟ با ملاحظه مستندات تاریخى، علل جنگ جمل را از دیدگاه طرفین درگیر بررسى و سپس قضاوت مى کنیم . . .

انتظار