شهید بهشتی: تشکیلات ما آهنین نیست؛ آهنین هم نخواهد بود
جملات ناب تشکیلاتی/اسلام می خواهد با حفظ آزادی های انسان،‌ انسان ها را بسازد؛
شهید بهشتی: تشکیلات ما آهنین نیست؛ آهنین هم نخواهد بود

ما از اول گفته بودیم که امتیاز بزرگ اسلام این است که می خواهد با حفظ آزادی های انسان ،‌ انسان ها را بسازد، تشکیلات ما اتفاقاً‌ آهنین نیست؛

انتظار