گزارش تصویری رونمایی از پوستر جشنواره ملی میرزا کوچک جنگلی
گزارش تصویری رونمایی از پوستر جشنواره ملی میرزا کوچک جنگلی

گیلان مهد بزرگان و مبارزانی چون سردار بزرگ آزادی خواه ایران، میرزا کوچک جنگلی است، سرداری که با شکل گیری نهضت جنگل، نامش در تاریخ ایران، به عنوان یکی از مفاخر و شخصیت‌های برجسته میراث فرهنگی و معنوی ثبت شد.

انتظار