دانلود جزوه “تشکیلات یک فریضه است”
دانلود جزوه “تشکیلات یک فریضه است”

به همت هسته توانمندسازی حرکت های جهادی بسیج دانشجویی جزوه “تشکیلات یک فریضه است” تدوین شد.

جزوه تشکیلاتی؛ جایگاه تشکل های فرهنگی جوانان در جنگ نرم
دکتر مقدم فر مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس و معاون فرهنگی مجمع بیداری اسلامی؛
جزوه تشکیلاتی؛ جایگاه تشکل های فرهنگی جوانان در جنگ نرم

“جایگاه تشکل های فرهنگی جوانان در جنگ نرم” عنوان سخنرانی است که دکتر مقدم فر مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس و معاون فرهنگی مجمع بیداری اسلامی کنونی ایراد فرموده اند.

انتظار