چه حرکتی را می توان جریان نامید؟
چه حرکتی را می توان جریان نامید؟

جریان عبارت است از تشکل، جمعیت یا گروه اجتماعی معین که در دوره ای آغاز شده، عینیت یافته و در مدت یا دوره ای استمرار داشته و به پایان رسیده یا ادامه دارد. این تشکل دارای مبانی فکری مشترک و نوعی رفتار اجتماعی برخواسته از آن مبانی فکری است.

حجت الاسلام علی محمدی / جریان شناسی جبهه فکری تمدن اسلامی
حجت الاسلام علی محمدی / جریان شناسی جبهه فکری تمدن اسلامی

«جبهه فکری تمدن اسلامی» را می توان امتداد جریان «تحول خواه مذهبی» در اواخر دوره قاجار دانست که در بستر نهضت سیاسی امام خمینی (ره) بالنده گردیده و بعد از انقلاب اسلامی در سال ۵۷، رسالت پشتیابی تئوریک از این حرکت بدیع را به عهده گرفت.

انتظار