ماجرای گریه امام در آغوش حاج عیسی پس از پذیرش قطعنامه
ماجرای گریه امام در آغوش حاج عیسی پس از پذیرش قطعنامه

جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ایران فراز و نشیب‌های فراوان سیاسی و اقتصادی و نظامی داشت که در نهایت به پذیرش قطعنامه 598 منتهی شد.

انتظار