اربعین و فرصت شناخت و آشنایی با جامعه مسلمانان جهان
نگاهی به یکی از فرصت های بین المللی پیاده روی اربعین؛
اربعین و فرصت شناخت و آشنایی با جامعه مسلمانان جهان

برنامه عظیم پیاده روی اربعین، با توجه به حضور چند ده میلیونی زائرین و عاشقان حضرت ابا عبدالله (ع) تبدیل به کنگره ای جهانی شده است که در میان آنها، از هر ملیت و نژادی را می توان یافت.

انتظار