برای حفظ آبروی اشخاص به آنها می‌گفتیم خودشان انصراف دهند
آیت‌الله یزدی در مورد روند تأیید صلاحیت‌ها می‌گوید؛
برای حفظ آبروی اشخاص به آنها می‌گفتیم خودشان انصراف دهند

گاهی وقت‌ها موارد جوری است که خود من پیشنهاد می‌دادم به خاطر حفظ آبروی افراد به آنها می‌گفتیم که انصراف بدهند

انتظار