اگر جامعه ما جوان نباشد پیشرفت علمی خود را از دست می دهد
دبیر دفتر تخصصی صنایع فرهنگی:
اگر جامعه ما جوان نباشد پیشرفت علمی خود را از دست می دهد

اگر جامعه ما جوان نباشد جامعه تلاش و پیشرفت علمی خود را از دست می دهد و در دفاع مقدس هم جامعه را جوانان پیش بردند.

انتظار